Commit a73d7fd7 authored by Koichi Yasuoka's avatar Koichi Yasuoka
Browse files

Gloss added

parent 0e3ec8da
......@@ -12,7 +12,7 @@
# text = 龍俛首低尾而逝
1 龍 龍 NOUN n,名詞,主体,動物 _ 2 nsubj _ Gloss=dragon|SpaceAfter=No
2 俛 俛 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 俛 俛 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ Gloss=bow-the-head|SpaceAfter=No
3 首 首 NOUN n,名詞,不可譲,身体 _ 2 obj _ Gloss=head|SpaceAfter=No
4 低 低 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 parataxis _ SpaceAfter=No
5 尾 尾 NOUN n,名詞,不可譲,身体 _ 4 obj _ SpaceAfter=No
......
......@@ -132,6 +132,6 @@
# text = 凡四百三十二年
1 凡 凡 VERB v,動詞,描写,形質 _ 2 advmod _ Gloss=ordinary|SpaceAfter=No
2 四百三十二 四百三十二 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 四百三十二 四百三十二 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=four-hundred-and-thirty-two|SpaceAfter=No
3 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 2 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
......@@ -75,6 +75,6 @@
1 爲 爲 ADP v,前置詞,源泉,* _ 3 case _ Gloss=for|SpaceAfter=No
2 暴 暴 VERB v,動詞,描写,態度 _ 3 amod _ Gloss=expose|SpaceAfter=No
3 雷 雷 NOUN n,名詞,天象,気象 _ 4 obl _ Gloss=thunder|SpaceAfter=No
4 震 震 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
4 震 震 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=shake|SpaceAfter=No
5 死 死 VERB v,動詞,変化,生物 _ 4 flat:vv _ Gloss=die|SpaceAfter=No
......@@ -49,8 +49,8 @@
# text = 麥秀漸漸兮
1 麥 麥 NOUN n,名詞,固定物,樹木 _ 2 nsubj _ Gloss=wheat|SpaceAfter=No
2 秀 秀 VERB v,動詞,描写,形質 _ 3 csubj _ Gloss=excellent|SpaceAfter=No
3 漸 漸 VERB v,動詞,描写,形質 _ 0 root _ SpaceAfter=No
4 漸 漸 VERB v,動詞,描写,形質 _ 3 compound:redup _ SpaceAfter=No
3 漸 漸 VERB v,動詞,描写,形質 _ 0 root _ Gloss=moisten|SpaceAfter=No
4 漸 漸 VERB v,動詞,描写,形質 _ 3 compound:redup _ Gloss=moisten|SpaceAfter=No
5 兮 兮 PART p,助詞,句末,* _ 3 discourse:sp _ Gloss=[filler-character]|SpaceAfter=No
# text = 禾黍油油兮
......@@ -89,6 +89,6 @@
4 子 子 NOUN n,名詞,人,関係 _ 5 csubj _ Gloss=child|SpaceAfter=No
5 三十一 三十一 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=thirty-one|SpaceAfter=No
6 世 世 NOUN n,名詞,制度,場 _ 5 clf _ Gloss=world|SpaceAfter=No
7 六百二十九 六百二十九 NUM n,数詞,数,* _ 5 conj _ SpaceAfter=No
7 六百二十九 六百二十九 NUM n,数詞,数,* _ 5 conj _ Gloss=six-hundred-and-twenty-nine|SpaceAfter=No
8 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 7 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
......@@ -85,7 +85,7 @@
7 而 而 CCONJ p,助詞,接続,並列 _ 8 cc _ Gloss=and|SpaceAfter=No
8 會 會 VERB v,動詞,行為,交流 _ 6 conj _ Gloss=come-together|SpaceAfter=No
9 者 者 PART p,助詞,提示,* _ 10 nsubj _ Gloss=that-which|SpaceAfter=No
10 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
10 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
# text = 皆曰
1 皆 皆 ADV v,副詞,範囲,総括 _ 2 advmod _ Gloss=all|SpaceAfter=No
......
......@@ -72,6 +72,6 @@
# text = 凡八百六十七年
1 凡 凡 VERB v,動詞,描写,形質 _ 2 amod _ Gloss=ordinary|SpaceAfter=No
2 八百六十七 八百六十七 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 八百六十七 八百六十七 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=eight-hundred-and-sixty-seven|SpaceAfter=No
3 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 2 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
......@@ -73,6 +73,6 @@
4 於 於 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 3 conj _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
5 之 之 SCONJ p,助詞,接続,属格 _ 3 case _ Gloss='s|SpaceAfter=No
6 地 地 NOUN n,名詞,固定物,地形 _ 2 obj _ Gloss=earth|SpaceAfter=No
7 六百 六百 NUM n,数詞,数,* _ 6 nummod _ SpaceAfter=No
7 六百 六百 NUM n,数詞,数,* _ 6 nummod _ Gloss=six-hundred|SpaceAfter=No
8 里 里 NOUN n,名詞,度量衡,* _ 7 clf _ Gloss=[distance-unit]|SpaceAfter=No
......@@ -39,7 +39,7 @@
3 衣 衣 NOUN n,名詞,可搬,道具 _ 2 obj _ Gloss=cloth|SpaceAfter=No
# text = 延生上坐
1 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
1 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
2 生 生 NOUN n,名詞,人,役割 _ 1 iobj _ SpaceAfter=No
3 上 上 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 4 nmod _ Gloss=up|SpaceAfter=No
4 坐 坐 NOUN n,名詞,可搬,道具 _ 1 obj _ Gloss=seat|SpaceAfter=No
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
2 乃 乃 ADV v,副詞,時相,緊接 _ 4 advmod _ Gloss=then|SpaceAfter=No
3 夜 夜 NOUN n,名詞,時,* _ 4 obl:tmod _ Gloss=night|SpaceAfter=No
4 從 從 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=follow|SpaceAfter=No
5 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 7 nummod _ SpaceAfter=No
5 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 7 nummod _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
6 餘 餘 NOUN n,名詞,数量,* _ 5 nmod _ Gloss=surplus|SpaceAfter=No
7 騎 騎 NOUN n,名詞,人,役割 _ 4 obj _ SpaceAfter=No
......
......@@ -39,7 +39,7 @@
2 賢 賢 NOUN n,名詞,描写,態度 _ 5 nsubj _ Gloss=wise|SpaceAfter=No
3 豈 豈 ADV v,副詞,疑問,反語 _ 5 advmod _ Gloss=[expect-negative-answer]|SpaceAfter=No
4 相 相 ADV v,副詞,範囲,共同 _ 5 advmod _ Gloss=each-other|SpaceAfter=No
5 厄 厄 VERB v,動詞,描写,境遇 _ 0 root _ SpaceAfter=No
5 厄 厄 VERB v,動詞,描写,境遇 _ 0 root _ Gloss=in-straits|SpaceAfter=No
6 哉 哉 PART p,助詞,句末,* _ 5 discourse:sp _ Gloss=[exclamatory-particle]|SpaceAfter=No
# text = 丁公乃還
......
......@@ -33,7 +33,7 @@
6 下 下 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 5 obj _ Gloss=down|SpaceAfter=No
7 至 至 VERB v,動詞,行為,移動 _ 1 ccomp _ Gloss=arrive|SpaceAfter=No
8 吏 吏 NOUN n,名詞,人,役割 _ 7 obj _ Gloss=clerk|SpaceAfter=No
9 六百 六百 NUM n,数詞,数,* _ 8 nummod _ SpaceAfter=No
9 六百 六百 NUM n,数詞,数,* _ 8 nummod _ Gloss=six-hundred|SpaceAfter=No
10 石 石 NOUN n,名詞,可搬,道具 _ 9 clf _ Gloss=stone|SpaceAfter=No
# text = 以次奉賀
......
......@@ -76,7 +76,7 @@
2 下 下 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 12 nsubj _ Gloss=down|SpaceAfter=No
3 莫 莫 ADV v,副詞,否定,禁止 _ 12 advmod _ Gloss=none|SpaceAfter=No
4 不 不 ADV v,副詞,否定,無界 _ 5 advmod _ Gloss=not|SpaceAfter=No
5 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 12 acl _ SpaceAfter=No
5 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 12 acl _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
6 頸 頸 NOUN n,名詞,不可譲,身体 _ 5 obj _ SpaceAfter=No
7 願 願 VERB v,動詞,行為,動作 _ 5 parataxis _ Gloss=wish-for|SpaceAfter=No
8 爲 爲 ADP v,前置詞,源泉,* _ 10 case _ Gloss=for|SpaceAfter=No
......
......@@ -34,7 +34,7 @@
# text = 以延賢人
1 以 以 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 advmod _ Gloss=use|SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
3 賢 賢 VERB v,動詞,描写,態度 _ 4 amod _ Gloss=worthy|SpaceAfter=No
4 人 人 NOUN n,名詞,人,人 _ 2 obj _ Gloss=person|SpaceAfter=No
......@@ -79,7 +79,7 @@
2 公 公 NOUN n,名詞,人,役割 _ 5 nsubj _ Gloss=duke|SpaceAfter=No
3 莫 莫 ADV v,副詞,否定,禁止 _ 5 advmod _ Gloss=none|SpaceAfter=No
4 如 如 VERB v,動詞,行為,分類 _ 5 advmod _ Gloss=be-like|SpaceAfter=No
5 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
5 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
6 攬 攬 VERB v,動詞,行為,動作 _ 5 flat:vv _ SpaceAfter=No
7 英 英 NOUN n,名詞,人,人 _ 5 obj _ Gloss=hero|SpaceAfter=No
8 雄 雄 NOUN n,名詞,主体,動物 _ 7 flat _ Gloss=male|SpaceAfter=No
......
......@@ -91,7 +91,7 @@
3 陛 陛 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 4 nmod _ SpaceAfter=No
4 衞 衞 NOUN n,名詞,人,役割 _ 2 obj _ SpaceAfter=No
5 以 以 VERB v,動詞,行為,動作 _ 6 advmod _ Gloss=use|SpaceAfter=No
6 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 parataxis _ SpaceAfter=No
6 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 parataxis _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
7 援 援 PROPN n,名詞,人,名 _ 6 obj _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
# text = 援謂其屬
......
......@@ -67,7 +67,7 @@
# text = 明愼政體
1 明 明 VERB v,動詞,描写,形質 _ 2 advmod _ Gloss=bright|SpaceAfter=No
2 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ Gloss=careful|SpaceAfter=No
3 政 政 NOUN n,名詞,制度,儀礼 _ 4 nmod _ Gloss=government|SpaceAfter=No
4 體 體 NOUN n,名詞,不可譲,身体 _ 2 obj _ Gloss=body|SpaceAfter=No
......
......@@ -67,6 +67,6 @@
4 世 世 NOUN n,名詞,制度,場 _ 3 clf _ Gloss=world|SpaceAfter=No
# text = 四百二十六年
1 四百二十六 四百二十六 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
1 四百二十六 四百二十六 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=four-hundred-and-twenty-six|SpaceAfter=No
2 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 1 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
......@@ -81,7 +81,7 @@
3 知 知 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=know|SpaceAfter=No
4 臣 臣 NOUN n,名詞,人,役割 _ 5 nsubj _ Gloss=vassal|SpaceAfter=No
5 謹 謹 VERB v,動詞,行為,態度 _ 3 ccomp _ Gloss=careful|SpaceAfter=No
6 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 5 flat:vv _ SpaceAfter=No
6 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 5 flat:vv _ Gloss=careful|SpaceAfter=No
# text = 臨崩
1 臨 臨 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=overlook|SpaceAfter=No
......
......@@ -73,7 +73,7 @@
2 成都 成都 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 3 obl:lmod _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
3 有 有 VERB v,動詞,存在,存在 _ 0 root _ Gloss=have|SpaceAfter=No
4 桑 桑 NOUN n,名詞,固定物,樹木 _ 3 obj _ Gloss=mulberry-tree|SpaceAfter=No
5 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 4 nummod _ SpaceAfter=No
5 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 4 nummod _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
6 株 株 NOUN n,名詞,度量衡,* _ 5 clf _ SpaceAfter=No
7 薄 薄 VERB v,動詞,描写,量 _ 8 amod _ Gloss=thin|SpaceAfter=No
8 田 田 NOUN n,名詞,固定物,地形 _ 4 conj _ Gloss=cultivated-field|SpaceAfter=No
......
......@@ -42,7 +42,7 @@
# text = 通四百六十九年而漢亡
1 通 通 VERB v,動詞,行為,移動 _ 0 root _ Gloss=go-through|SpaceAfter=No
2 四百六十九 四百六十九 NUM n,数詞,数,* _ 1 obj _ SpaceAfter=No
2 四百六十九 四百六十九 NUM n,数詞,数,* _ 1 obj _ Gloss=four-hundred-and-sixty-nine|SpaceAfter=No
3 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 2 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
4 而 而 CCONJ p,助詞,接続,並列 _ 6 cc _ Gloss=and|SpaceAfter=No
5 漢 漢 PROPN n,名詞,主体,国名 _ 6 nsubj _ Gloss=[country-name]|SpaceAfter=No
......
......@@ -38,7 +38,7 @@
# text = 田園遍天下
1 田 田 NOUN n,名詞,固定物,地形 _ 3 nsubj _ Gloss=cultivated-field|SpaceAfter=No
2 園 園 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 1 conj _ Gloss=garden|SpaceAfter=No
3 遍 遍 VERB v,動詞,描写,形質 _ 0 root _ SpaceAfter=No
3 遍 遍 VERB v,動詞,描写,形質 _ 0 root _ Gloss=all-around|SpaceAfter=No
4 天 天 NOUN n,名詞,制度,場 _ 5 compound _ Gloss=heaven|SpaceAfter=No
5 下 下 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 3 obj _ Gloss=down|SpaceAfter=No
......
......@@ -71,7 +71,7 @@
# text = 倫殺衞尉石崇
1 倫 倫 PROPN n,名詞,人,名 _ 2 nsubj _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
2 殺 殺 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=kill|SpaceAfter=No
3 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 amod _ SpaceAfter=No
3 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 amod _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
4 尉 尉 NOUN n,名詞,人,役割 _ 2 obj _ Gloss=military-official|SpaceAfter=No
5 石 石 PROPN n,名詞,人,姓氏 _ 4 flat _ Gloss=[surname]|SpaceAfter=No
6 崇 崇 PROPN n,名詞,人,名 _ 4 flat _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
......
......@@ -101,7 +101,7 @@
4 紹 紹 PROPN n,名詞,人,名 _ 2 flat _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
5 以 以 VERB v,動詞,行為,動作 _ 7 advcl _ Gloss=use|SpaceAfter=No
6 身 身 NOUN n,名詞,不可譲,身体 _ 5 obj _ Gloss=body|SpaceAfter=No
7 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
7 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
8 帝 帝 NOUN n,名詞,人,役割 _ 7 obj _ Gloss=emperor|SpaceAfter=No
# text = 被殺
......
......@@ -11,7 +11,7 @@
7 兵 兵 NOUN n,名詞,人,役割 _ 6 obj _ Gloss=soldier|SpaceAfter=No
8 入 入 VERB v,動詞,行為,移動 _ 6 xcomp _ Gloss=enter|SpaceAfter=No
9 宿 宿 VERB v,動詞,行為,動作 _ 8 parataxis _ Gloss=stay|SpaceAfter=No
10 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 9 flat:vv _ SpaceAfter=No
10 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 9 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
# text = 仍遣使
1 仍 仍 VERB v,動詞,行為,態度 _ 2 advmod _ Gloss=continue-as-before|SpaceAfter=No
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
6 闕 闕 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 5 obj _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
7 時 時 NOUN n,名詞,時,* _ 8 obl:tmod _ Gloss=time|SpaceAfter=No
8 入 入 VERB v,動詞,行為,移動 _ 0 root _ Gloss=enter|SpaceAfter=No
9 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 8 parataxis _ SpaceAfter=No
9 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 8 parataxis _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
# text = 有功
1 有 有 VERB v,動詞,存在,存在 _ 0 root _ Gloss=have|SpaceAfter=No
......
......@@ -72,7 +72,7 @@
5 衞 衞 NOUN n,名詞,人,役割 _ 3 obj _ SpaceAfter=No
# text = 延見朝士
1 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
1 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
2 見 見 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ Gloss=see|SpaceAfter=No
3 朝 朝 NOUN n,名詞,制度,場 _ 4 nmod _ Gloss=court|SpaceAfter=No
4 士 士 NOUN n,名詞,人,役割 _ 1 obj _ Gloss=officer|SpaceAfter=No
......
......@@ -94,7 +94,7 @@
# text = 公捨此
1 公 公 NOUN n,名詞,人,役割 _ 2 nsubj _ Gloss=duke|SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ Gloss=release|SpaceAfter=No
3 此 此 PRON n,代名詞,指示,* _ 2 obj _ Gloss=this|SpaceAfter=No
# text = 欲何之乎
......
......@@ -72,7 +72,7 @@
9 凡 凡 VERB v,動詞,描写,形質 _ 10 amod _ Gloss=ordinary|SpaceAfter=No
10 十一 十一 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=eleven|SpaceAfter=No
11 世 世 NOUN n,名詞,制度,場 _ 10 clf _ Gloss=world|SpaceAfter=No
12 一百四 一百四 NUM n,数詞,数,* _ 10 conj _ SpaceAfter=No
12 一百四 一百四 NUM n,数詞,数,* _ 10 conj _ Gloss=one-hundred-and-four|SpaceAfter=No
13 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 12 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
# text = 西晉東晉通一百五十六年而亡
......@@ -81,7 +81,7 @@
3 東 東 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 4 nmod _ Gloss=east|SpaceAfter=No
4 晉 晉 PROPN n,名詞,主体,国名 _ 2 conj _ Gloss=[country-name]|SpaceAfter=No
5 通 通 VERB v,動詞,行為,移動 _ 0 root _ Gloss=go-through|SpaceAfter=No
6 一百五十六 一百五十六 NUM n,数詞,数,* _ 5 obj _ SpaceAfter=No
6 一百五十六 一百五十六 NUM n,数詞,数,* _ 5 obj _ Gloss=one-hundred-and-fifty-six|SpaceAfter=No
7 年 年 NOUN n,名詞,時,* _ 6 clf _ Gloss=year|SpaceAfter=No
8 而 而 CCONJ p,助詞,接続,並列 _ 9 advmod _ Gloss=and|SpaceAfter=No
9 亡 亡 VERB v,動詞,変化,生物 _ 5 conj _ Gloss=be-lost|SpaceAfter=No
......
......@@ -89,7 +89,7 @@
# text = 屢捨身佛寺
1 屢 屢 ADV v,副詞,頻度,頻繁 _ 2 advmod _ Gloss=frequently|SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ Gloss=release|SpaceAfter=No
3 身 身 NOUN n,名詞,不可譲,身体 _ 2 iobj _ Gloss=body|SpaceAfter=No
4 佛 佛 NOUN n,名詞,人,人 _ 5 nmod _ SpaceAfter=No
5 寺 寺 NOUN n,名詞,主体,機関 _ 2 obj _ Gloss=Buddhist-temple|SpaceAfter=No
......
......@@ -50,7 +50,7 @@
# text = 連延數十閒
1 連 連 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=link-up|SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
3 數 數 NOUN n,名詞,数量,* _ 4 nmod _ Gloss=number|SpaceAfter=No
4 十 十 NUM n,数詞,数字,* _ 5 nummod _ Gloss=ten|SpaceAfter=No
5 閒 間 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 1 obj _ Gloss=between|SpaceAfter=No
......
......@@ -42,6 +42,6 @@
2 京口 京口 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 3 obl:lmod _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
3 至 至 VERB v,動詞,行為,移動 _ 5 csubj _ Gloss=arrive|SpaceAfter=No
4 餘杭 餘杭 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 3 obj _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
5 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
5 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
6 里 里 NOUN n,名詞,度量衡,* _ 5 clf _ Gloss=[distance-unit]|SpaceAfter=No
......@@ -45,7 +45,7 @@
1 開 開 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=open|SpaceAfter=No
2 館 館 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 1 obj _ Gloss=guest-house|SpaceAfter=No
3 以 以 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 advmod _ Gloss=use|SpaceAfter=No
4 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 parataxis _ SpaceAfter=No
4 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 parataxis _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
5 文 文 NOUN n,名詞,可搬,伝達 _ 6 nmod _ Gloss=writing|SpaceAfter=No
6 學 學 NOUN n,名詞,行為,* _ 8 nmod _ Gloss=study|SpaceAfter=No
7 之 之 SCONJ p,助詞,接続,属格 _ 6 case _ Gloss='s|SpaceAfter=No
......
......@@ -81,7 +81,7 @@
1 頡利 頡利 PROPN n,名詞,人,名 _ 6 nsubj _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
2 爲 爲 VERB v,動詞,存在,存在 _ 6 cop _ Gloss=be|SpaceAfter=No
3 右 右 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 6 nmod _ Gloss=right-hand|SpaceAfter=No
4 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 6 amod _ SpaceAfter=No
4 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 6 amod _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
5 大 大 VERB v,動詞,描写,量 _ 6 amod _ Gloss=big|SpaceAfter=No
6 將 將 NOUN n,名詞,人,役割 _ 0 root _ Gloss=general|SpaceAfter=No
7 軍 軍 NOUN n,名詞,主体,集団 _ 6 flat _ Gloss=army|SpaceAfter=No
......
......@@ -50,7 +50,7 @@
# text = 下府八百人
1 下 下 NOUN n,名詞,固定物,関係 _ 2 nmod _ Gloss=down|SpaceAfter=No
2 府 府 NOUN n,名詞,主体,機関 _ 3 nsubj _ Gloss=repository|SpaceAfter=No
3 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
3 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
4 人 人 NOUN n,名詞,人,人 _ 3 clf _ Gloss=person|SpaceAfter=No
# text = 三百人爲團
......
......@@ -59,7 +59,7 @@
# text = 當宿衞者番上
1 當 當 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 advmod _ Gloss=correspond-to|SpaceAfter=No
2 宿 宿 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 acl _ Gloss=stay|SpaceAfter=No
3 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 flat:vv _ SpaceAfter=No
3 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
4 者 者 PART p,助詞,提示,* _ 6 nsubj _ Gloss=that-which|SpaceAfter=No
5 番 番 NOUN n,名詞,時,* _ 6 obl:tmod _ SpaceAfter=No
6 上 上 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ Gloss=rise|SpaceAfter=No
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
6 與 與 ADP v,前置詞,関係,* _ 8 case _ Gloss=associate-with|SpaceAfter=No
7 諸 諸 NOUN n,名詞,数量,* _ 8 nmod _ Gloss=[plural]|SpaceAfter=No
8 公 公 NOUN n,名詞,人,役割 _ 9 obl _ Gloss=duke|SpaceAfter=No
9 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ SpaceAfter=No
9 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ Gloss=careful|SpaceAfter=No
10 之 之 PRON n,代名詞,人称,止格 _ 9 obj _ Gloss=[3PRON]|SpaceAfter=No
# text = 自知神采爲臣下所畏
......
# text = 武衞將軍李君羨官稱封邑皆有武字
1 武 武 VERB v,動詞,描写,態度 _ 3 amod _ Gloss=martial|SpaceAfter=No
2 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ SpaceAfter=No
2 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
3 將 將 NOUN n,名詞,人,役割 _ 12 nsubj _ Gloss=general|SpaceAfter=No
4 軍 軍 NOUN n,名詞,主体,集団 _ 3 flat _ Gloss=army|SpaceAfter=No
5 李 李 PROPN n,名詞,人,姓氏 _ 3 flat _ Gloss=[surname]|SpaceAfter=No
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
1 胡 胡 NOUN n,名詞,主体,集団 _ 2 nmod _ Gloss=horse-riding-nomads|SpaceAfter=No
2 椒 椒 NOUN n,名詞,可搬,糧食 _ 3 nsubj _ SpaceAfter=No
3 至 至 VERB v,動詞,行為,移動 _ 0 root _ Gloss=arrive|SpaceAfter=No
4 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 3 obj _ SpaceAfter=No
4 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 3 obj _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
5 斛 斛 NOUN n,名詞,度量衡,* _ 4 clf _ SpaceAfter=No
# text = 他物稱是
......
......@@ -32,7 +32,7 @@
# text = 除官八百人
1 除 除 VERB v,動詞,行為,動作 _ 3 csubj _ Gloss=eliminate|SpaceAfter=No
2 官 官 NOUN n,名詞,人,役割 _ 1 obj _ Gloss=officer|SpaceAfter=No
3 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ SpaceAfter=No
3 八百 八百 NUM n,数詞,数,* _ 0 root _ Gloss=eight-hundred|SpaceAfter=No
4 人 人 NOUN n,名詞,人,人 _ 3 clf _ Gloss=person|SpaceAfter=No
# text = 上曰
......@@ -70,7 +70,7 @@
1 不 不 ADV v,副詞,否定,無界 _ 2 advmod _ Gloss=not|SpaceAfter=No
2 敢 敢 AUX v,助動詞,願望,* _ 4 aux _ Gloss=dare|SpaceAfter=No
3 不 不 ADV v,副詞,否定,無界 _ 4 advmod _ Gloss=not|SpaceAfter=No
4 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ SpaceAfter=No
4 愼 愼 VERB v,動詞,行為,態度 _ 0 root _ Gloss=careful|SpaceAfter=No
# text = 非親非故
1 非 非 ADV v,副詞,否定,体言否定 _ 2 amod _ Gloss=[negator-of-nouns]|SpaceAfter=No
......
......@@ -90,7 +90,7 @@
5 離 離 VERB v,動詞,行為,移動 _ 8 acl _ Gloss=leave|SpaceAfter=No
6 宮 宮 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 5 obj _ Gloss=palace|SpaceAfter=No
7 之 之 SCONJ p,助詞,接続,属格 _ 5 mark _ Gloss='s|SpaceAfter=No
8 厄 厄 NOUN n,名詞,描写,形質 _ 4 obj _ SpaceAfter=No
8 厄 厄 NOUN n,名詞,描写,形質 _ 4 obj _ Gloss=straits|SpaceAfter=No
# text = 奉天有天子氣
1 奉天 奉天 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 2 nsubj _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
4 民 民 NOUN n,名詞,人,人 _ 1 conj _ Gloss=people|SpaceAfter=No
5 瞻 瞻 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=look-straight|SpaceAfter=No
6 奉 奉 VERB v,動詞,行為,動作 _ 5 flat:vv _ Gloss=esteem|SpaceAfter=No
7 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 5 obj _ SpaceAfter=No
7 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 5 obj _ Gloss=release|SpaceAfter=No
8 施 施 VERB v,動詞,行為,交流 _ 7 flat:vv _ Gloss=spread|SpaceAfter=No
# text = 惟恐不及
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
1 訓 訓 PROPN n,名詞,人,名 _ 2 nsubj _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
2 呼 呼 VERB v,動詞,行為,伝達 _ 0 root _ Gloss=call|SpaceAfter=No
3 金吾 金吾 NOUN n,名詞,人,役割 _ 5 nmod _ SpaceAfter=No
4 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 5 amod _ SpaceAfter=No
4 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 5 amod _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
5 士 士 NOUN n,名詞,人,役割 _ 2 obj _ Gloss=officer|SpaceAfter=No
6 等 等 NOUN n,名詞,数量,* _ 5 conj _ Gloss=class|SpaceAfter=No
7 上 上 VERB v,動詞,行為,得失 _ 2 parataxis _ Gloss=rise|SpaceAfter=No
......
......@@ -50,7 +50,7 @@
# text = 寧捨劉稹
1 寧 寧 ADV v,副詞,疑問,原因 _ 2 advmod _ Gloss=rather|SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ Gloss=release|SpaceAfter=No
3 劉 劉 PROPN n,名詞,人,姓氏 _ 2 obj _ Gloss=[surname]|SpaceAfter=No
4 稹 稹 PROPN n,名詞,人,名 _ 3 flat _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
# text = 毎延英奏事
1 毎 每 VERB v,動詞,描写,形質 _ 4 advmod _ Gloss=every|SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 3 amod _ SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 3 amod _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
3 英 英 NOUN n,名詞,人,人 _ 4 obl _ Gloss=hero|SpaceAfter=No
4 奏 奏 VERB v,動詞,行為,伝達 _ 0 root _ Gloss=present|SpaceAfter=No
5 事 事 NOUN n,名詞,可搬,成果物 _ 4 obj _ Gloss=affair|SpaceAfter=No
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
2 有 有 VERB v,動詞,存在,存在 _ 0 root _ Gloss=have|SpaceAfter=No
3 罪 罪 NOUN n,名詞,制度,儀礼 _ 2 obj _ Gloss=crime|SpaceAfter=No
4 勿 勿 ADV v,副詞,否定,禁止 _ 5 advmod _ Gloss=don't|SpaceAfter=No
5 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 2 parataxis _ SpaceAfter=No
5 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 2 parataxis _ Gloss=release|SpaceAfter=No
# text = 有缺勿補
1 有 有 VERB v,動詞,存在,存在 _ 0 root _ Gloss=have|SpaceAfter=No
......
......@@ -84,7 +84,7 @@
2 時 時 NOUN n,名詞,時,* _ 11 obl:tmod _ Gloss=time|SpaceAfter=No
3 爲 爲 VERB v,動詞,存在,存在 _ 11 cop _ Gloss=be|SpaceAfter=No
4 侍 侍 VERB v,動詞,行為,設置 _ 11 amod _ Gloss=serve|SpaceAfter=No
5 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 flat:vv _ SpaceAfter=No
5 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
6 馬 馬 NOUN n,名詞,主体,動物 _ 7 nmod _ Gloss=horse|SpaceAfter=No
7 軍 軍 NOUN n,名詞,主体,集団 _ 8 nmod _ Gloss=army|SpaceAfter=No
8 都 都 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 11 nmod _ Gloss=capital-city|SpaceAfter=No
......
......@@ -33,7 +33,7 @@
# text = 侍衞指揮使史弘肇典宿衞
1 侍 侍 VERB v,動詞,行為,設置 _ 5 acl _ Gloss=serve|SpaceAfter=No
2 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ SpaceAfter=No
2 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
3 指 指 VERB v,動詞,行為,動作 _ 5 acl _ Gloss=point|SpaceAfter=No
4 揮 揮 VERB v,動詞,行為,動作 _ 3 flat:vv _ SpaceAfter=No
5 使 使 NOUN n,名詞,人,役割 _ 8 nsubj _ Gloss=envoy|SpaceAfter=No
......@@ -41,7 +41,7 @@
7 弘肇 弘肇 PROPN n,名詞,人,名 _ 5 flat _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
8 典 典 VERB v,動詞,行為,儀礼 _ 0 root _ SpaceAfter=No
9 宿 宿 VERB v,動詞,行為,動作 _ 8 obj _ Gloss=stay|SpaceAfter=No
10 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 9 flat:vv _ SpaceAfter=No
10 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 9 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
# text = 三司使王章掌財賦
1 三 三 NUM n,数詞,数字,* _ 2 nummod _ Gloss=three|SpaceAfter=No
......
......@@ -52,7 +52,7 @@
# text = 宿衞將趙匡胤曰
1 宿 宿 VERB v,動詞,行為,動作 _ 3 amod _ Gloss=stay|SpaceAfter=No
2 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ SpaceAfter=No
2 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
3 將 將 NOUN n,名詞,人,役割 _ 6 nsubj _ Gloss=general|SpaceAfter=No
4 趙 趙 PROPN n,名詞,人,姓氏 _ 3 flat _ Gloss=[surname]|SpaceAfter=No
5 匡胤 匡胤 PROPN n,名詞,人,名 _ 3 flat _ Gloss=[given-name]|SpaceAfter=No
......
......@@ -66,7 +66,7 @@
# text = 明日遍閱其笠
1 明 明 VERB v,動詞,描写,形質 _ 2 amod _ Gloss=bright|SpaceAfter=No
2 日 日 NOUN n,名詞,時,* _ 4 obl:tmod _ Gloss=day|SpaceAfter=No
3 遍 遍 VERB v,動詞,描写,形質 _ 4 advmod _ SpaceAfter=No
3 遍 遍 VERB v,動詞,描写,形質 _ 4 advmod _ Gloss=all-around|SpaceAfter=No
4 閱 閱 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=review|SpaceAfter=No
5 其 其 PRON n,代名詞,人称,起格 _ 6 det _ Gloss=[3PRON]|SpaceAfter=No
6 笠 笠 NOUN n,名詞,可搬,道具 _ 4 obj _ SpaceAfter=No
......
......@@ -19,7 +19,7 @@
1 爲 爲 VERB v,動詞,存在,存在 _ 6 cop _ Gloss=be|SpaceAfter=No
2 洛陽 洛陽 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 6 nmod _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
3 禁 禁 NOUN n,名詞,制度,儀礼 _ 6 nmod _ Gloss=prohibition|SpaceAfter=No
4 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 6 amod _ SpaceAfter=No
4 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 6 amod _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
5 將 將 NOUN n,名詞,人,役割 _ 6 nmod _ Gloss=general|SpaceAfter=No
6 校 校 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 0 root _ Gloss=school|SpaceAfter=No
......
......@@ -40,7 +40,7 @@
8 命 命 VERB v,動詞,行為,伝達 _ 0 root _ Gloss=decree|SpaceAfter=No
9 領 領 VERB v,動詞,行為,動作 _ 8 ccomp _ Gloss=comprehend|SpaceAfter=No
10 宿 宿 VERB v,動詞,行為,動作 _ 9 obj _ Gloss=stay|SpaceAfter=No
11 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 10 flat:vv _ SpaceAfter=No
11 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 10 flat:vv _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
# text = 禦契丹
1 禦 禦 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=ward-off|SpaceAfter=No
......
......@@ -33,7 +33,7 @@
2 卒 卒 VERB v,動詞,変化,生物 _ 8 advmod _ Gloss=end|SpaceAfter=No
3 以 以 VERB v,動詞,行為,動作 _ 8 advcl _ Gloss=use|SpaceAfter=No
4 絹 絹 NOUN n,名詞,可搬,道具 _ 3 obj _ SpaceAfter=No
5 二十萬 二十萬 NUM n,数詞,数,* _ 4 nummod _ SpaceAfter=No
5 二十萬 二十萬 NUM n,数詞,数,* _ 4 nummod _ Gloss=two-hundred-thousand|SpaceAfter=No
6 銀 銀 NOUN n,名詞,可搬,道具 _ 4 conj _ Gloss=silver|SpaceAfter=No
7 十萬 十萬 NUM n,数詞,数,* _ 6 nummod _ Gloss=hundred-thousand|SpaceAfter=No
8 定 定 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=establish|SpaceAfter=No
......
......@@ -31,7 +31,7 @@
# text = 欲捨延安而立子顥
1 欲 欲 AUX v,助動詞,願望,* _ 2 aux _ Gloss=wish|SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ SpaceAfter=No
2 捨 捨 VERB v,動詞,行為,得失 _ 0 root _ Gloss=release|SpaceAfter=No
3 延安 延安 PROPN n,名詞,固定物,地名 _ 2 obj _ Gloss=[place-name]|SpaceAfter=No
4 而 而 CCONJ p,助詞,接続,並列 _ 5 cc _ Gloss=and|SpaceAfter=No
5 立 立 VERB v,動詞,行為,姿勢 _ 2 conj _ Gloss=stand|SpaceAfter=No
......
......@@ -65,7 +65,7 @@
2 臨 臨 VERB v,動詞,行為,動作 _ 1 parataxis _ Gloss=overlook|SpaceAfter=No
# text = 衞士望見
1 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 amod _ SpaceAfter=No
1 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 2 amod _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
2 士 士 NOUN n,名詞,人,役割 _ 3 nsubj _ Gloss=officer|SpaceAfter=No
3 望 望 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=expect|SpaceAfter=No
4 見 見 VERB v,動詞,行為,動作 _ 3 flat:vv _ Gloss=see|SpaceAfter=No
......
......@@ -63,7 +63,7 @@
# text = 作延福宮
1 作 作 VERB v,動詞,行為,生産 _ 0 root _ Gloss=make|SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 acl _ SpaceAfter=No
2 延 延 VERB v,動詞,行為,動作 _ 4 acl _ Gloss=prolong|SpaceAfter=No
3 福 福 NOUN n,名詞,可搬,成果物 _ 2 obj _ Gloss=blessings|SpaceAfter=No
4 宮 宮 NOUN n,名詞,固定物,建造物 _ 1 obj _ Gloss=palace|SpaceAfter=No
......
......@@ -100,7 +100,7 @@
4 數 數 NOUN n,名詞,数量,* _ 5 nmod _ Gloss=number|SpaceAfter=No
5 百 百 NUM n,数詞,数字,* _ 3 nummod _ Gloss=hundred|SpaceAfter=No
6 自 自 PRON n,代名詞,人称,他 _ 7 obj _ Gloss=self|SpaceAfter=No
7 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ SpaceAfter=No
7 衞 衞 VERB v,動詞,行為,動作 _ 0 root _ Gloss=guard|SpaceAfter=No
# text = 俄頃金人鼓譟而進
1 俄 俄 ADV v,副詞,時相,緊接 _ 5 advmod _ SpaceAfter=No
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment